scoala de soferiscoala de soferiscoala de soferiscoala de soferi
scoala de soferi amsoscoala de soferi informatiiscoala de soferi legislatiescoala de soferi programscoala de soferi tarifescoala de soferi contact

Legislatie

Legi

LEGE Nr. 230 din 23 mai 2003: pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cartii de identitate a acestora, in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania


EMITENT: PARLAMENTUL


PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 370 din 30 mai 2003

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. L E G E pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cartii de identitate a acestora,in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Art.I.-
Se aproba Ordonanta Guvernului nr.78 din 24 august 2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cartii de identitate a acestora,in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania,adoptata in temeiul art.1 lit.F pct.6 din Legea nr.125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I,nr.412 din 30 august 2000,cu urmatoarele modificari si completari:

1.Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
“Art.1.-Vehiculele rutiere pot fi inmatriculate pentru circulatia pe drumurile publice din Romania numai dupa omologarea acestora de catre Regia Autonoma Registrul Auto Roman ,denumita in continuare R.A.R.,organism tehnic specializat al Ministerului Lucrarilor Publice,Transporturilor si Locuintei.”

2.Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
“Art.2.-Pentru vehiculele rutiere supuse inmatricularii pentru circulatia pe drumurile publice din Romania,documentul care atesta omologarea este cartea de identitate a vehiculului,prevazuta cu elemente de securizare,eliberata de R.A.R.”

3.Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:.
“Art.3.-
(1)Omologarea pentru circulatia pe drumurile publice este de tip sau individuala,dupa cum urmeaza:
a)omologarea de tip reprezinta procedura prin care R.A.R.certifica conformitatea unui anumit tip de vehicul rutier nou, fabricat,importat sau introdus in tara,de regula,pentru comercializare, cu cerintele prevazute in reglementarile si normele tehnice specifice privind admiterea acestui tip in circulatie pe drumurile publice din Romania;
b)omologarea individuala reprezinta procedura prin care R.A.R.atesta ca un vehicul rutier fabricat,importat s au introdus in tara,prezentat pentru omologare,respecta reglementarile si normele tehnice privind admiterea acestuia in circulatie pe drumurile publice din Romania.

(2)Pentru vehiculele rutiere,omologate de tip in una din tarile Uniunii Europene,prezentate pentru omologare de tip i n Romania,in conditiile alin.(1)lit.a),procedura de omologare cuprinde numai certificarea conformitatii tipului de vehicul rutier prezentat cu tipul de vehicul omologat in Uniunea Europeana,pe baza documentatiei respective privind omologarea de tip existenta sau prezentata la R.A.R.

(3)Prin vehicule rutiere noi,in sensul prezentei ordonante,se intelege vehiculele rutiere fabricate,importate sau introduse in tara,aflate inaintea primei inmatriculari.”

4.Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
“Art.4.-
(1)Omologarea individuala se efectueaza la cererea detinatorului,persoana fizica sau juridica romana,persoana fizica straina care are sau isi stabileste resedinta in Romania, pentru:
a)vehiculele rutiere noi,fabricate,importate sau introduse in Romania,in numar de cel mult 10 bucati de acelasi tip,de catre aceeasi persoana juridica sau fizica;
b)vehiculele rutiere la care ultima inmatriculare a fost inregistrata in alta tara;
c)vehiculele rutiere construite din piese, echipamente si/sau subansambluri detasate;
d)vehiculele rutiere inmatriculate in Romania, dar care au suferit modificari constructive semnificative fata de varianta originala..

(2)Vehiculele rutiere omologate individual,de regula,nu pot face obiectul comercializarii inainte de inmatriculare.”

5.Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
“Art.5.-
(1)Omologarea de tip si extinderea omologarii de tip se acorda de catre R.A.R.
(2)Omologarea individuala se acorda de catre R.A.R.,prin reprezentantele judetene sau a municipiului Bucuresti,dupa caz,in functie de localitatea in care isi are domiciliul sau sediul persoana care solicita omologarea.
(3)Vehiculele rutiere vor fi destinate comercializarii numai in conditia existentei omologarii de tip,a extinderii omologarii de tip sau a omologarii individuale,dupa caz,solicitate de constructorii romani sau de reprezentantii autorizati ai acestora,de reprezentantii autorizati ai constructorilor straini,precum si ai importatorilor autorizati, persoane juridice romane.
(4)Extinderea omologarii de tip se acorda de R.A.R. pentru vehiculele rutiere anterior omologate de tip,in Romania.
(5)Persoanele juridice care au obtinut omologarea de tip sau extinderea omologarii de tip vor fi numite in continuare solicitanti .”

6.Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
“Art.6.-Daca,in urma efectuarii procedurii de omologare de tip,vehiculul rutier corespunde normelor tehnice de siguranta a circulatiei si de protectie a mediului,precum si folosintei careia ii este destinat sau,dupa caz,este conform cu tipul omologat in Uniunea Europeana,R.A.R.elibereaza un certificat de omologare de tip pentru circulatie,cu valabilitate nationala,continand descrierea sumara a elementelor care caracterizeaza acest tip de vehicul.”

7.Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
“Art.7.-Solicitantul omologarii de tip sau, dupa caz, al extinderii omologarii de tip pentru fiecare vehicul rutier comercializat va furniza cumparatorului o copie a certificatului de omologare de tip sau a extinderii omologarii de tip,pe care se va atesta conformitatea vehiculului rutier livrat cu tipul omologat.” 8.

8.Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:.
“Art.8.-Eliberarea certificatelor de omologare internationala pentru vehiculele rutiere si componentele acestora se face in conformitate cu Acordul de la Geneva din 1958 privind adoptarea de prescriptii tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roti, echipamentelor si componentelor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roti,la care Romania a aderat prin Decretul nr.371/1976. Ministerul Lucrarilor Publice,Transporturilor si Locuintei si R.A.R.sunt desemnate de Guvernul Romaniei,parte la Acordul din 1958,ca departament administrativ si,respectiv,serviciu tehnic .”

9.Articolul 9 se abroga.

10.Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
“Art.10.-
(1)Cartea de identitate a vehiculului contine date despre vehicul si proprietarii pe numele carora acesta a fost inmatriculat succesiv.
(2)Datele despre vehicul se inscriu de catre R.A.R.
(3)Datele despre proprietari se inscriu de catre autoritatea competenta care efectueaza inmatricularea,potrivit legii.
(4)Autoritatea competenta care efectueaza inmatricularea inscrie proprietarul vehiculului la rubrica “detinatori ”din cartea de identitate a vehiculului.
(5)La instrainarea vehiculului,ultimul proprietar al acestuia are obligatia de a transmite dobanditorului cartea de identitate a vehiculului.”

11.Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
“Art.11.-Eliberarea cartii de identitate se face in urmatoarele conditii:
a)in cazul omologarii invidivuale,precum si in cazul vehiculelor rutiere deja inmatriculate in Romania,daca vehiculul poate fi identificat,corespunde normelor tehnice de siguranta a circulatiei,de protectie a mediului,precum si folosintei careia ii este destinat;
b)in cazul omologarii de tip sau al extinderii omologarii de tip,in baza documentului prevazut la art.7 si a verificarii conformitatii vehiculului prezentat cu tipul omologat.”

12.Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:.
“Art.12.-
(1)Vehiculele rutiere care nu pot fi identificate de catre R.A.R.datorita alterarii sau lipsei numerelor de identificare a acestora,asa cum au fost ele prevazute de catre constructor,nu vor fi omologate pentru circulatie.
(2)Vehiculele rutiere inmatriculate in Romania, care nu pot fi identificate,nu pot obtine eliberarea sau modificarile in cartea de identitate a vehiculului.
(3)Pentru identificarea vehiculelor rutiere in cazurile prevazute la alin.(1)si (2),R.A.R.solicita expertizarea de catre serviciile specializate ale Ministerului de Interne.”

13.Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
“Art.13.-
(1)La inmatriculare,detinatorii vehiculelor rutiere vor face dovada certificarii autenticitatii vehiculelor sau a identificarii acestora,dupa caz.
(2)Certificarea autenticitatii unui vehicul rutier reprezinta atestarea de catre R.A.R.sau de catre reprezentantii autorizati ai acestora a faptului ca vehiculul respectiv si principalele sale elemente de identificare sunt originale si/sau nu au fost supuse unor modificari neautorizate,precum si faptul ca documentele de provenienta a vehiculului,eliberate de autoritatile competente straine,sunt autentice. La certificarea autenticitatii se atesta si faptul ca vehiculul nu est e reclamat ca fiind furat din tara sau strainatate,la data solicitarii,potrivit bazelor de date la care R.A.R.are acces.
(3)Identificarea unui vehicul rutier in vederea inmatricularii acestuia se efectueaza de catre R.A.R.si consta i n verificarea si atestarea identitatii vehiculului,in raport cu datele mentionate in cartea de identitate a vehiculului,coroborate cu verificarea conformitatii componentelor principale ale vehiculului cu numarul de identificare a acestuia.
(4)Prevederile alin.(1)referitoare la certificarea autenticitatii nu se aplica vehiculelor rutiere noi,care detin omologare de tip,extindere de omologare de tip sau omologare individuala,iar cele referitoare la identificare nu se aplica vehiculelor rutiere noi,care detin omologare de tip sau extindere de omologare de tip.
(5)Pentru vehiculele rutiere aflate la prima inmatriculare in Romania,certificarea autenticitatii sau identificarea este inclusa in procedura de omologare individuala,dupa caz..6
(6)Certificarea autenticitatii unui vehicul rutier sau dovada de identificare a acestuia este valabila timp de 30 de zile de la data efectuarii acestora.”

14.Dupa articolul 13,se introduce articolul 13 1 cu urmatorul cuprins:
“Art.13 1 .-
R.A.R.are acces la baza de date necesare, referitoare la evidenta vehiculelor rutiere inmatriculate in tara sau in strainatate,pe baza de protocoale incheiate cu detinatorii acestor baze de date.”

15.Articolul 14 se abroga.

16.Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
“Art.15.-
(1)Pe langa atributiile prevazute in Ordonanta Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere,aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.105/2000 cu modificarile ulterioare,Ministerul Lucrarilor Publice,Transporturilor si Locuintei, prin R.A.R.,indeplineste urmatoarele atributii referitoare la omologarea de tip:
a)controleaza,la solicitantul omologarii de tip, respectiv la solicitantul extinderii omologarii de tip,conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere comercializate cu tipul omologat pentru circulatie si retrage,in caz de neconformitate, omologarea de tip;
b)impune solicitantilor de la lit.a)remedierea defectiunilor de fabricatie constatate in mod repetat la mai multe vehi cul e r ut i ere de acel asi t i p si care pun sau pot pune i n pericol siguranta circulatiei sau protectia mediului.

(2)In functie de neconformitatile constatate,R.A.R. poate impune solicitantilor omologarii de tip,respectiv a extinderii omologarii de tip,masuri privind sistarea comercializarii si/sau retragerea lotului respectiv de vehicule,cu interdictia comercializarii sau a folosirii pana la remediere sau retragerea din circulatie a vehiculelor.

(3)Cheltuielile datorate retragerii din circulatie,a remedierii neconformitatilor si repunerii in circulatie a vehiculelor sau, dupa caz,a lotului de vehicule,se suporta de catre solicitantii omologarii de tip si a extinderii omologarii de tip.”.

17. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
“Art.16.-
(1)Cartile de identitate sunt si raman valabile pe toata durata existentei vehiculului.
(2)La epuizarea spatiului destinat inscrierii caracteristicilor tehnice ale vehiculului ori a datelor de identitate a detinatorilor,R.A.R.este obligat sa elibereze un duplicat.
(3)Pentru situatii speciale,Ministerul Lucrarilor Publice,Transporturilor si Locuintei poate aproba eliberarea cartilor de identitate cu valabilitate limitata in timp,dar nu mai mult de un an.”

18.Dupa articolul 16,se introduc articolele 16 1 si 16 2 ,cu urmatorul cuprins:
“Art.16 1- .
In cazul pierderii,furtului sau distrugerii cartii de identitate a vehiculului,R.A.R.poate emite un duplicat la cartea de identitate,cu avizul autoritatii competente care a efectuat inmatricularea.” Art.16 2 .-
Pierderea,furtul sau distrugerea cartii de identitate a vehiculului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.”

19.Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
“Art.17.-
(1)In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante,Ministerul Lucrarilor Publice Transporturilor si Locuintei va emite reglementarile si normele tehnice privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cartii de identitate a acestora,in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania.
(2)Reglementarile si normele tehnice privind omologarea vehiculelor rutiere,eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere,in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania se reactualizeaza de catre Ministerul Lucrarilor Publice,Transporturilor si Locuintei si se aproba prin ordin al ministrului,in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a legii de aprobare a prezentei ordonante. (3)Reglementarile,normele tehnice si instructiunile prevazute la alin.(1)si (2)se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,si se actualizeaza ori de cate ori este nevoie..
(4)Instructiunile privind completarea cartii de identitate la inmatricularea vehiculelor se reactualizeaza de catre Ministerul Lucrarilor Publice,Transporturilor si Locuintei,Ministerul Finantelor Publice si autoritatea competenta care efectueaza inmatricularea si se aproba prin ordin comun al ministrului lucrarilor publice,transporturilor si locuintei,ministrului finantelor publice si ministrului autoritatii competente care efectueaza inmatricularea,in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I,a legii de aprobare a prezentei ordonante.”

Art.II.-Prezenta lege intra in vigoare in termen de 60 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I. Art.III.-Ordonanta Guvernului nr.78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cartii de identitate a acestora,in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania,publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I,nr.412 din 30 august 2000, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta lege,va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I,dandu-se textelor o noua numerotare.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 24 aprilie 2003,cu respectarea prevederilor articolului 74 alineatul (2) din Constitutia Romaniei.

p.PRESEDINTELE SENATULUI
Alexandru Athanasiu
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 6 mai 2003,cu respectarea prevederilor articolului 74 alineatul (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
Valer Dorneanu
Bucuresti,23 mai 2003
Nr.230

amso  |  informatii utile  |  legislatie  |  program  |  tarife  |  contact
(c) 2008 Scoala de soferi Amso. Toate drepturile rezervate.
www.smartart.ro | web . print . id . photo web-director.ro - Director web Romania