scoala de soferiscoala de soferiscoala de soferiscoala de soferi
scoala de soferi amsoscoala de soferi informatiiscoala de soferi legislatiescoala de soferi programscoala de soferi tarifescoala de soferi contact

Legislatie

Legi

Hotarare nr. 1767 din 21.10.2004 privind modul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor

Hotarare nr. 1767 din 21.10.2004 privind modul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor


< Publicat in MO nr. 1048 din 12.11.2004 >

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 113 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 362/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,


Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

CAPITOLUL I

Structura organizatorica a serviciilor publice comunitare
regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor


Art. 1. - In cadrul aparatului propriu al fiecarei prefecturi se organizeaza cate un serviciu public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.
Art. 2. - Serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor pot avea in structura servicii, birouri sau, dupa caz, compartimente pentru emiterea si evidenta permiselor de conducere, pentru examinarea conducatorilor de vehicule, pentru inmatriculare si evidenta a vehiculelor, precum si de informatica, stabilite prin ordin al prefectului, cu respectarea prevederilor art. XVI din titlul III al cartii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3. - (1) Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, precum si structura organizatorica, statul de functii si numarul de posturi se stabilesc prin ordin al prefectului, cu avizul Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, in limita numarului maxim de posturi stabilit anual pentru prefectura, cu aceasta destinatie, de catre acest minister.
(2) Numarul de posturi aferent serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor se stabileste in conditiile prevazute la alin. (1), pe baza urmatoarelor criterii:

a) pentru activitatea de examinare in vederea obtinerii permisului de conducere, cate un post la fiecare 4.000 de candidati;

b) pentru activitatea de regim permise de conducere, cate un post la fiecare 16.000 de posesori de permise de conducere aflati in evidenta;

c) pentru activitatea de inmatriculare si evidenta a vehiculelor, cate un post la fiecare 10.000 de vehicule aflate in evidenta.

(3) Numarul de posturi normate pe baza criteriilor mentionate la alin. (2) se stabileste in numar intreg. Fractiunile de la 0,01-0,50 se neglijeaza, iar cele de la 0,51-0,99 se intregesc la un post.

(4) In cadrul unui serviciu public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor numarul de posturi stabilit pentru fiecare dintre activitatile prevazute la alin. (2) lit. a)-c) nu poate fi mai mic de 2, indiferent de numarul de candidati, posesori de permise de conducere sau, dupa caz, de vehicule aflate in evidenta serviciului.

(5) Pentru stabilirea numarului de posturi necesare activitatii de examinare in vederea obtinerii permisului de conducere in conditiile alin. (1) si alin. (2) lit. a) se va avea in vedere media anuala a numarului candidatilor din ultimii 3 ani anteriori celui pentru care se aproba numarul de posturi.

Art. 4. - (1) Posturile necesare constituirii serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor se asigura prin redistribuirea posturilor aflate in statele de functii ale structurilor teritoriale de regim permise auto si certificate de inmatriculare din cadrul serviciilor de evidenta informatizata a persoanei, din cele aferente activitatii de examinare a conducatorilor auto, desfasurate de structurile de politie rutiera, precum si din cele aprobate pentru Ministerul Administratiei si Internelor, in conditiile legii.

(2) Personalul care deserveste sistemul informatic de emitere si evidenta a permiselor de conducere, precum si a certificatelor de inmatriculare a vehiculelor isi va desfasura in continuare activitatea in cadrul noilor structuri, fiind incadrat pe posturi la compartimentele de informatica ale serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.

Art. 5. - Coordonarea si controlul metodologic al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor se asigura in conditiile stabilite prin ordin al sefului Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.


CAPITOLUL II

Personalul serviciilor publice comunitare regim permise
de conducere si inmatriculare a vehiculelor

Art. 6. - Personalul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor este constituit din politisti, functionari publici si personal contractual.

Art. 7. - Politistii si functionarii publici prevazuti la art. 6 beneficiaza de stabilitate in functie, pastrandu-si toate drepturile dobandite anterior.

Art. 8. - Cheltuielile cu salariile aferente personalului prevazut la art. 6 se asigura in limita bugetului aprobat Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 9. - Incadrarea si eliberarea din functie a personalului serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor se efectueaza prin ordin al prefectului, in conditiile legii, cu avizul Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.

Art. 10. - Numirea si eliberarea din functie a sefilor serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor se fac de catre prefect, cu avizul Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.

Art. 11. - (1) Functiile vacante din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor se ocupa in conditiile legii.

(2) Criteriile privind selectionarea personalului si organizarea concursurilor sau a examenelor pentru ocuparea functiilor prevazute in statele de functii ale serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor se stabilesc in mod unitar, la nivelul intregii tari, dupa cum urmeaza:

a) de catre Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, in cazul politistilor si personalului contractual;

b) de catre Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor impreuna cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici, in cazul functionarilor publici.


CAPITOLUL III

Asigurarea logistica si financiara

Art. 12. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitatii serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Resursele bugetare prevazute la alin. (1) se pot completa cu donatii, sponsorizari si alte surse interne si externe, in conditiile legii.

Art. 13. - (1) Serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor utilizeaza Sistemul informatic national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate si sistemul de confectionare a placilor cu numere de inmatriculare, in conditiile stabilite in mod unitar, la nivelul intregii tari, de catre Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.

(2) Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor pune la dispozitie serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor imprimatele necesare personalizarii permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare si coordoneaza actiunea de distribuire in mod unitar a placilor cu numere de inmatriculare.


CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 14. - Drepturile si obligatiile Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei, rezultate din contractele incheiate in domeniul emiterii si evidentei permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare, aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se preiau de catre Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.


PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,
Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publica,
Gheorghe Emacu

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 21 octombrie 2004.

amso  |  informatii utile  |  legislatie  |  program  |  tarife  |  contact
(c) 2008 Scoala de soferi Amso. Toate drepturile rezervate.
www.smartart.ro | web . print . id . photo web-director.ro - Director web Romania